การจัดกิจกรรมสำหรับครูพลศึกษาสุขศึกษา เรื่อง การพัฒนาผู้นำเยาวชน
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์/ใบงาน
ชิ้นงาน/ร่องรอยการเรียนรู้
1.แนะนำโครงการ(10นาที)
 • ===== =====

เข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลองสังเกตว่ามีการใช้กิจกรรมหรือวิธีการใดบ้างที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมในช่วงนี้


  • แนะนำกิจกรรมผู้นำเยาวชน โดย VTR
  • ชี้แจงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของช่วงนี้ซึ่งสมาชิกค่ายจะได้เรียนรู้
   • o กระบวนการจัดกิจกรรมใน 3 ชม. เป็นอย่างไร
   • o ผู้นำทั่วไปเป็นอย่างไร
   • o กระบวนการตัดสินใจกลุ่มเป็นอย่างไร
   • o หลักการเรียนรู้มีอะไรบ้าง
   • o ผู้นำด้านกีฬาเป็นอย่างไร
*
ประเด็น:ให้ภาพกว้างๆของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ซึ่งผลการเรียนรู้บางอย่าง– เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว,จากกิจกรรมหรือกิจกรรมเฉพาะ
- PowerPoint

2. ความเชื่อพื้นฐานของการจัดกิจกรรม(7 นาที)
 • อธิบายได้ว่ากระบวนการที่จะใช้ในการอบรมเป็นอย่างไร
 • ฉาย PowerPoint “เราไม่ได้มาสอน.....”
 • จับคู่พูดคุยกัน1 นาที: ท่านมีความเข้าใจว่าอย่างไร
 • ===== =====

สาธิตกิจกรรม


  • o สอนการโยนลูกบอลโดยมีผู้บริหารโรงเรียนจ้างครูใหม่ เข้ามาแล้วให้สาธิตการสอนให้นักเรียนโยนบอลให้ดู
  • o ครั้งที่1 ครูใหม่ไม่ถามแต่จะพูดให้ฟังอย่างละเอียดว่าการโยนบอลว่าทำอย่างไร
ผอ.: คุณรู้ได้อย่างไรว่าเด็กได้เรียนรู้* o ครั้งที่2 ครูใหม่สาธิตให้เด็กดูว่าโยนบอลทำอย่างไร
ผอ.:คุณรู้ได้อย่างไรว่าเด็กได้เรียนรู้* o ครั้งที่3 ครูใหม่ใช้คำถามดึงความรู้เดิมของเด็กออกมาให้เด็กลองทำอธิบายประกอบภาพและให้เด็กทำดูผอ.:คุณรู้ได้อย่างไรว่าเด็กได้เรียนรู้
 • ฉายPowerPoint “ถ้าบอกฉัน .....”
 • PowerPointที่
 • ลูกบอล


3.ผู้นำในดวงใจ(30 นาที)
 • ===== =====

อธิบายคุณลักษณะ และ ทักษะของผู้นำได้


  • ให้กลุ่มเลือกผู้นำของตนเองโดยทุกคนประเมินตนเองว่า หากมีประสบการณ์เป็นผู้นำให้ ชูนิ้วโป้ง มีประสบการณ์ปานกลางให้ชูนิ้วชี้ และมีประสบการณ์น้อยให้ชูนิ้วก้อยการเป็นผู้นำนี้จะหมุนเวียนกันไป
  • แจกกระดาษให้คนละ 1 แผ่น แต่ละคนเลือกผู้นำที่ตนเองชื่นชอบ อาจเป็นผู้นำประเทศ นักกีฬา นักร้อง นักการเมือง ซึ่งเป็นผู้นำในดวงใจ 1 คน และเขียนอธิบายว่าทำไมถึงเลือกบุคคลนั้น เป็นผู้นำในดวงใจ เขามีลักษณะที่โดดเด่นอย่างไร
  • เวลา 10 นาทีผลัดกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม
  • สุ่มเลือก 1 กลุ่ม ออกมา ประทับใจในผู้นำของใคร เพราะอะไร เขามีลักษณะอย่างไร
  • วิทยากรพิมพ์คำที่เป็นลักษณะโดดเด่นขึ้นบน PowerPoint และถามว่าลักษณะเหล่านี้พัฒนาได้ และ พัฒนาไม่ได้ ให้แยกไว้ และพร้อมกันตั้งชื่อ ทักษะ และ คุณลักษณะ
  • แต่ละกลุ่มแยกทักษะ และ คุณลักษณะ จากกระดาษที่แต่ละคน ลงในกระดาษปรู๊ฟ
(อธิบายเชื่อมโยง ทั้งทักษะและคุณลักษณะการที่มีอยู่ในตัวผู้นำทำให้ความเป็นผู้นำแตกต่างกัน)
 • กระดาษสีคนละ 1 แผ่น
 • ปากกาเมจิกคนละ 1 ด้าม
 • ผู้ช่วยวิทยากรเขียน PowerPoint
 • กระดาษปรู๊ฟ

4.กระบวนการตัดสินใจกลุ่ม(10 นาที)
 • ===== =====

อธิบายกระบวนการตัดสินใจกลุ่มแต่ละแบบได้กระดาษข้อความกระบวน การตัดสินใจ 7 แบบ กลุ่มละ 1 ชุด


  • แจกกระดาษชิ้นเล็ก ที่เป็นแถบข้อความกระบวนการตัดสินใจกลุ่ม 7 ประเภท
  • ให้แต่ละกลุ่มเรียงลำดับว่ากระบวนการตัดสินใจแบบไหนดีที่สุดไปหาน้อยที่สุด
  • ผู้แทนกลุ่มแจ้งวิทยากร
  • เมื่อครบทุกกลุ่มแล้ว ถามว่า เมื่อกี้ “ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบใด”
  • กระบวนการตัดสินใจแบบใดที่มีส่วนร่วมมากที่สุด
  • หากผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จะใช้วิธีการตัดสินใจแบบใด
  • ภาระหน้าที่ของผู้นำเป็นอย่างไรภาระที่นอกเหนือหน้าที่มีอะไรบ้าง
*5.หลักการเรียนรู้ (15นาที)
 • อภิปรายหลักการเรียนรู้ที่สำคัญได้
 • ฝึกใช้กระบวนการตัดสินใจแบบที่ 7
 • แจกใบงานให้ทุกคนแต่ละกลุ่มใช้กระบวนการที่ 7 เพื่อหาข้อตกลงให้ได้ในการเรียงลำดับสำคัญมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด
 • มีเวลา 10 นาที
คนเราจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อ.....# 1. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตน
 1. 2. เข้าใจความสำคัญของการเรียนรู้ของตนเอง
 2. 3. ได้รับการกระตุ้นเชิงบวก
 3. 4. เมื่อรู้สึกปลอดภัยจากการกระทำรู้สึกว่าไม่ต้องเสียหน้า หรือถูกวิพากษ์วิจารณ์
 4. 5. เมื่อรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้นั้น ๆ
 5. 6. ได้รับการยอมรับนับถือในทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มี
 • สุ่มถามแต่ละกลุ่มว่าเลือกข้อใดสำคัญมากที่สุด เพราะอะไร และมีกระบวนการอย่างไร
ประเด็นอภิปรายสำหรับเด็กเล็กข้อไหนสำคัญที่สุด และสำหรับเด็กโต ข้อใดสำคัญที่สุดถ้าถามเด็ก ข้อที่สำคัญที่สุดจะเหมือนกับของเราหรือไม่ เราจะให้ความสำคัญกับตัวเด็ก เนื่องจากเด็กเป็นผู้เรียนรู้ สำหรับผู้ใหญ่ขอใดสำคัญที่สุด
- PowerPoint ที่- กระดาษที่เขียนข้อความหลักการเรียนรู้ 6 ข้อ สำหรับทุกคน- ปากกา- กระดาษปรู๊ฟ
- รายการที่เป็นหลักการเรียนรู้
6.ทักษะการเป็นผู้นำทางด้านกีฬา(ออกแบบกิจกรรม 15 นาที/ กลุ่มสาธิต 10นาที =8* 10= 80)
 • การฝึกทักษะความเป็นผู้นำทางด้านกีฬา
 • ===== =====

แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม7กลุ่ม บทบาทวิทยากรในช่วงนี้ คือ


  • o ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม
  • o ให้ข้อมูลและความคิดเห็น ถ้าผู้นำเยาวชนไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • o สังเกต และแทรกคำถามเมื่อจำเป็น
  • ผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมตามใบงาน จัดเตรียมการแข่งขันแฮนด์บอล (หรือการแข่งขันอื่นๆที่ผู้เข้าอบรมรู้จัก) และดำเนินกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงศักยภาพในเรื่องต่อไปนี้(จำนวน 8 กลุ่มละ 10-11 คน)สาธิตกลุ่มละ 15 นาที
   • o การจัดสถานที่ที่ปลอดภัยในการเล่นกีฬา เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมกีฬาและผู้เล่น (ใบงานที่ 1)
   • o การจัดกิจกรรมเพื่ออุ่นเครื่องก่อนเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับเด็กและกิจกรรมที่จะเล่น (ใบงานที่ 2)
   • o การจัดการแข่งขัน และแนะนำกติกาที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้มากที่สุด(ใบงานที่ 3)
   • o การปรับการแข่งขันกีฬาเป็นเกมที่เหมาะกับผู้เล่นที่เป็นเด็ก และผู้เล่นที่มีสามารถต่างๆ กัน (ใบงานที่ 4มีจำนวน 2 กลุ่ม)
   • o คิดทักษะย่อยๆ ที่ต้องใช้ในการเล่นกีฬา และพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านั้น (ใบงานที่ 5)
   • o คิดสร้างสรรค์เกมใหม่ที่เหมาะสมกับเด็กเพื่อเล่นในงานเทศกาลกีฬาที่จะจัดขึ้น(ใบงานที่ 6)
   • o สังเกตการณ์ลักษณะผู้นำทางด้านกีฬา (ใบงานที่ 7)
   • ผู้เข้าอบรมจะแสดงออกให้เห็นทักษะการเป็นผู้นำด้านกีฬาในระดับต่างๆ กัน
    • o การสื่อสาร
    • o การควบคุมกลุ่ม
    • o ตระหนักเรื่องความปลอดภัย
    • o แรงจูงใจ
    • o การปรับตัวหรือเกม
    • o การเล่นอย่างยุติธรรม
    • o ความถูกต้อง
ทักษะแต่ละด้านนี้ควรจะทำสำเร็จได้ โดยผ่านการทำกิจกรรมกีฬาการร่วมอภิปราย และการสรุปกิจกรรม
อุปกรณ์กีฬา , นกหวีดเอกสารความรู้สำหรับผู้นำเยาวชน: STEPS เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม*หมายเหตุ S : SpaceT : Task or RulesE : EquipmentP :PositionS :Speed
- การแสดง ออกในการนำกลุ่ม
7.สรุปกิจกรรม(5 นาที)
วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้
 • ในกลุ่มย่อย เขียนลงกระดาษสีข้อละด้าน โดยทำสัญลักษณ์
 1. 1. วาดรูปหลอดไฟ: สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ หรือเกิดความคิดใหม่ ๆ อะไรบ้าง
 2. 2. วาดรูปมือ : 3 สิ่งที่จะนำไปใช้ได้เลย
 • ให้เล่าสู่กันฟังในกลุ่ม
 • ขอบคุณที่ได้ร่วมเรียนรู้ และ ขอโทษหากล่วงเกินโดยไม่ได้ตั้งใจ
กระดาษที่เขียน

เตรียมพื้นฐาน
การสำรวจ พัฒนา และฝึกปฏิบัติทักษะความเป็นผู้นำ

ใบงานที่ 1
ความเป็นผู้นำทางด้านกีฬา (Sport Leadership): สถานที่ปลอดภัย

 • ขณะดำเนินกิจกรรมนี้กลุ่มท่านคือ ผู้นำเยาวชน เพื่อนคนอื่นๆ รับบทบาทเป็นเด็กๆ ที่มาร่วมเทศกาลกีฬา
 • งานของกลุ่ม คือ การจัดสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อทำกิจกรรม เล่นเกมส์หรือกีฬาร่วมกัน (ในใบงานต่อไป)
 • o กำหนดบริเวณพื้นที่ที่จะทำกิจกรรมหรือเล่นเกมส์ เช่น ขนาด รูปร่างและทิศทางการเล่นโดยใช้กรวยสีต่างๆ หรือทำเครื่องหมายเพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย และพื้นที่อันตราย
 • o ตรวจสอบสถานที่และกำจัดสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือวัตถุอันตราย เช่น หลุม บ่อ ถังขยะ เศษแก้วพื้นสนามลื่น ฯลฯ

o ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดว่ามีความปลอดภัยสำหรับการเล่น


  • ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ถ้าจำเป็นให้ขอผู้นำเยาวชนคนอื่นๆ ช่วยได้

หมายเหตุ: เมื่อนำกิจกรรมนี้แล้ว สมาชิกกลุ่มจะรับบทเป็นเด็กๆ ที่มาเข้าร่วมงานเทศกาลกีฬา

เตรียมพื้นฐาน
การสำรวจ พัฒนา และฝึกปฏิบัติทักษะความเป็นผู้นำ

ใบงานที่ 2
ความเป็นผู้นำทางด้านกีฬา (Sport Leadership): การอบอุ่นร่างกายโดยใช้เกมส์(Warm up)

 • ขณะดำเนินกิจกรรมนี้กลุ่มท่านคือ ผู้นำเยาวชน เพื่อนคนอื่นๆ รับบทบาทเป็นเด็กๆ ที่มาร่วมเทศกาลกีฬา
 • งานของกลุ่ม คือ จัดกิจกรรมการอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี
 • ลองใช้วิธีการเล่นเกมส์ร่วมกัน (พยายามหลีกเลี่ยงการอบอุ่นร่างกายแบบเดิมๆ)
 • o สนุกสนานไม่น่าเบื่อ และใช้อุปกรณ์ประกอบการอบอุ่นร่างกาย
 • o ง่ายต่อการอธิบาย
 • o เริ่มเกมได้เร็ว
 • o ทำให้เด็กรู้สึกร้อนและได้หายใจมากๆ

o เชื่อมโยงไปถึงเกมที่จะเล่นต่อไปได้


  • ใช้เวลานำกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบประมาณ 10 นาที


ตัวอย่างกิจกรรมการอบอุ่นร่างกาย โดยใช้เกมส์แข่งกันคว่ำ/หงายกรวยหรือสิ่งของอื่น ๆ
(1) ให้ผู้นำเยาวชนช่วยกันวางกรวยหลากสีกระจายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ คว่ำบ้าง หงายบ้าง
(2) แบ่งผู้นำเยาวชนเป็น 2 ทีม แข่งกันทีมที่หนึ่งต้องหงายกรวยทั้งหมด ทีมที่สองต้องคว่ำกรวยทั้งหมด กำหนดเวลาประมาณ 3 นาที
(3) ดูจำนวนกรวยที่คว่ำหรือหงายว่าอย่างใดมีมากกว่า ทีมนั้นชนะ
(4) อาจแข่งขันกันอีกรอบหนึ่ง โดยสลับกันคว่ำ หงาย กรวยเมื่อเสร็จแล้วช่วยกันเก็บอุปกรณ์

หมายเหตุ: นอกจากนำกิจกรรมนี้แล้ว สมาชิกกลุ่มจะรับบทเป็นเด็กๆ ที่มาเข้าร่วมงานเทศกาลกีฬา

เตรียมพื้นฐาน
การสำรวจ พัฒนา และฝึกปฏิบัติทักษะความเป็นผู้นำ

ใบงานที่ 3
ความเป็นผู้นำทางด้านกีฬา (Sport Leadership):
การพัฒนาทักษะด้านการเล่นกีฬาสำหรับเด็ก

 • ขณะดำเนินกิจกรรมนี้กลุ่มคือ ผู้นำเยาวชน เพื่อนคนอื่นๆ รับบทบาทเป็นเด็กๆ ที่มาร่วมเทศกาลกีฬา
 • งานกลุ่มจะต้องเกี่ยวข้องกับใบงานที่ 4 สมาชิกกลุ่มต้องรู้ประเภทของกีฬาที่จะใช้ฝึกฝน โดยจะต้องจัดกิจกรรมดังนี้
 • o ให้สมาชิกกลุ่มระดมความคิดว่าทักษะย่อยของการเล่นกีฬามีทักษะอะไรบ้าง? เช่น ฟุตบอลหรือแฮนด์บอล มีทักษะย่อยการเตะ การเลี้ยงลูกบอล การส่งบอล การขว้าง การไล่จับ การวิ่ง การเปลี่ยนทิศทาง ฯลฯ
 • o เลือกทักษะที่จะใช้ฝึกฝน 1-2 ทักษะ แล้วออกแบบเกมส์สนุกๆ สำหรับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะดังกล่าว
 • o กำหนดวิธีการ และขั้นตอนการฝึกทักษะแต่ละทักษะให้ชัดเจน
 • o ให้เด็กๆ เล่นเกมส์ดังกล่าว

o อาจจะปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในรอบที่สอง


  • ใช้เวลานำกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบประมาณ 10 นาที
หมายเหตุ: *นอกจากนำกิจกรรมนี้แล้ว สมาชิกกลุ่มจะรับบทเป็นเด็กๆ ที่มาเข้าร่วมงานเทศกาลกีฬาเตรียมพื้นฐาน
การสำรวจ พัฒนา และฝึกปฏิบัติทักษะความเป็นผู้นำ

ใบงานที่ 4
ความเป็นผู้นำทางด้านกีฬา (Sport Leadership): จัดแข่งกีฬา

 • ขณะดำเนินกิจกรรมนี้กลุ่มท่านคือ ผู้นำเยาวชน เพื่อนคนอื่นๆ รับบทบาทเป็นเด็กๆ ที่มาร่วมเทศกาลกีฬา
 • งานของกลุ่ม คือ การจัดเกม กีฬา หรือกิจกรรมให้เด็กเล่นร่วมกัน
 • o อธิบายวิธีการเล่น และกติกาอย่างชัดเจน
 • o กำหนดพื้นที่ในการเล่น(หรือใช้พื้นที่ที่เป็นผลจากงานของกลุ่มที่ 1)
 • o กำหนดจำนวนคนและแบ่งทีมอย่างยุติธรรม และทุกคนพอใจ

 • ใช้เวลานำกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบประมาณ 15 นาที


หมายเหตุ: นอกจากนำกิจกรรมนี้แล้ว สมาชิกกลุ่มจะรับบทเป็นเด็กๆ ที่มาเข้าร่วมงานเทศกาลกีฬา

เตรียมพื้นฐาน
การสำรวจ พัฒนา และฝึกปฏิบัติทักษะความเป็นผู้นำ

ใบงานที่ 5,6,7
ความเป็นผู้นำทางด้านกีฬา (Sport Leadership):
การปรับกีฬาสำหรับเด็กพิการเล่นร่วมกับเด็กปกติ

 • ขณะดำเนินกิจกรรมนี้กลุ่มท่านคือ ผู้นำเยาวชน เพื่อนคนอื่นๆ รับบทบาทเป็นเด็กๆ ที่มาร่วมเทศกาลกีฬา
 • งานของกลุ่มจะต่อเนื่องจากใบงานของกลุ่มที่ 4 ดังนี้
 • o ช่วยกันเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับการแข่งขันกีฬา เกม หรือกิจกรรมสำหรับเด็กพิการเล่นร่วมกับเด็กปกติ
 • o สรุปรูปแบบและลักษณะเกมส์ พร้อมกติกาที่ปรับปรุงใหม่ อธิบายให้ทุกคนเข้าใจ

o ให้ทุกคนทดลองเล่น (อาจกำหนดให้มีผู้เล่นบทบาทเป็นเด็กพิการ หรือเด็กพิเศษ)


  • ใช้เวลานำกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบประมาณ 15 นาที
หมายเหตุ: นอกจากนำกิจกรรมนี้แล้ว สมาชิกกลุ่มจะรับบทเป็นเด็กๆ ที่มาเข้าร่วมงานเทศกาลกีฬา
กล่องข้อความ: การปรับการแข่งขันกีฬา ต้องคำนึงถึง STEPS ( Space, Task or Rule, Equipment, People, Speed) ดูเอกสารประกอบo  Space   การใช้พื้นที่ขนาดใหญ่-เล็ก ระยะทางใกล้-ไกลจากประตู ลักษณะกายภาพของสถานที่o  Task/Rule  เพิ่มหรือปรับ กฎ กติกา ให้เล่นง่าย-ยากมากขึ้น อาจมีเงื่อนไขพิเศษให้เหมาะกับทุกคนสามารถเล่นร่วมกันได้o  Equipment   อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ ขนาดใหญ่-เล็ก น้ำหนักมาก-น้อย พื้นผิวของบอลอาจนิ่ม-แข็งต่างกันที่เหมาะกับผู้เล่นทุกคนo  People   จำนวนผู้เล่นในแต่ละทีม อาจจะไม่ต้องเท่ากัน เพื่อให้สมดุลกับความสามารถของผู้เล่นo  Speed   ความเร็วของเกมที่เล่นอาจจะทำให้เกมส์ช้าลง หรือเร็วขึ้น กำหนดช่วงเวลาเพื่อสร้างความท้าทายมากขึ้น เช่น ต้องชู้ตบอล หรือยิงประตูภายใน 30 วินาที ฯลฯ
กล่องข้อความ: การปรับการแข่งขันกีฬา ต้องคำนึงถึง STEPS ( Space, Task or Rule, Equipment, People, Speed) ดูเอกสารประกอบo Space การใช้พื้นที่ขนาดใหญ่-เล็ก ระยะทางใกล้-ไกลจากประตู ลักษณะกายภาพของสถานที่o Task/Rule เพิ่มหรือปรับ กฎ กติกา ให้เล่นง่าย-ยากมากขึ้น อาจมีเงื่อนไขพิเศษให้เหมาะกับทุกคนสามารถเล่นร่วมกันได้o Equipment อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ ขนาดใหญ่-เล็ก น้ำหนักมาก-น้อย พื้นผิวของบอลอาจนิ่ม-แข็งต่างกันที่เหมาะกับผู้เล่นทุกคนo People จำนวนผู้เล่นในแต่ละทีม อาจจะไม่ต้องเท่ากัน เพื่อให้สมดุลกับความสามารถของผู้เล่นo Speed ความเร็วของเกมที่เล่นอาจจะทำให้เกมส์ช้าลง หรือเร็วขึ้น กำหนดช่วงเวลาเพื่อสร้างความท้าทายมากขึ้น เช่น ต้องชู้ตบอล หรือยิงประตูภายใน 30 วินาที ฯลฯ


เตรียมพื้นฐาน
การสำรวจ พัฒนา และฝึกปฏิบัติทักษะความเป็นผู้นำ

ใบงานที่ 8, 9
ความเป็นผู้นำทางด้านกีฬา (Sport Leadership):
การสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ

 • ขณะดำเนินกิจกรรมนี้กลุ่มท่านคือ ผู้นำเยาวชน เพื่อนคนอื่นๆ รับบทบาทเป็นเด็กๆ ที่มาร่วมเทศกาลกีฬา
 • งานของกลุ่มที่ 6 คือ การสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ
 • o ช่วยกันเสนอแนวคิดการเล่มเกมใหม่ๆ เป็นเกมที่เล่นได้เร็วและง่ายต่อการเตรียมตัว
 • o เป็นเกมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์

o เด็กๆ ทุกคนทดลองรวมทั้งเด็กพิการสามารถเล่นได้ (อาจกำหนดให้มีผู้เล่นบทบาทเป็นเด็กพิการ หรือเด็กพิเศษ)


  • ใช้เวลานำกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบประมาณ 10 นาที
หมายเหตุ: นอกจากนำกิจกรรมนี้แล้ว สมาชิกกลุ่มจะรับบทเป็นเด็กๆ ที่มาเข้าร่วมงานเทศกาลกีฬาเตรียมพื้นฐาน
การสำรวจ พัฒนา และฝึกปฏิบัติทักษะความเป็นผู้นำ

ใบงานที่ 10
ทักษะที่โดดเด่น : ทีมสามารถแสดงทักษะความเป็นผู้นำกีฬาที่โดดเด่นด้านใดได้บ้าง?

 • ระหว่างการทำกิจกรรมให้สมาชิกกลุ่มสังเกตการทำกิจกรรมในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
 • เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้สมาชิกกลุ่มปรึกษาหารือกันว่ากลุ่มใดแสดงทักษะใดได้โดดเด่น
(1) เขียนชื่อกลุ่มลงในช่องทักษะนั้น (2) ระบุสิ่งที่มองเห็น และ (3) บอกเหตุผลว่าทำไมจึงคิดว่าดี


คำสั่งชัดเจน……………………….……………………....……………………….……………………....
เป็นผู้กระตุ้นที่ดี……………………….……………………....……………………….……………………....
สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของเราได้……………………….……………………....……………………….
สุภาพ……………………….……………………....……………………….……………………....
สามารถจัดการได้ดี……………………….……………………....……………………….……………………....……………………....
คอยจับตามองว่าเกิดอะไรขึ้น……………………….……………………....……………………….……………………....
รักษากฏกติกา……………………….……………………....……………………….……………………....……………………....
อุปกรณ์เก็บอย่างปลอดภัย……………………….……………………....……………………….……………………....
ปลอดภัย……………………….……………………....……………………….……………………....
มีทักษะการสื่อสารที่ดี……………………….……………………....……………………….……………………....
ทุกคนมีส่วนร่วม……………………….……………………....……………………….……………………....
เตรียมตัวดี……………………….……………………....……………………….……………………....
สนุก……………………….……………………....……………………….……………………....
สามารถสนับสนุนผู้อื่นได้……………………….……………………....……………………….……………………….
การควบคุมกลุ่ม……………………….……………………....……………………………………………….
เล่นอย่างยุติธรรม……………………….……………………....……………………….……………………....